Atgal

10 Biblijos pranašysčių apie Jėzaus gimimą

Jėzaus Kristaus gimimas, gyvenimas bei mirtis buvo išpranašauti ir numatyti keli šimtai metų prieš istorinę naktį Betliejuje.

Čia yra tik 10 Senojo Testamento pranašysčių, kurios išsipildė atėjus Jėzui:

1. Jėzus ​turėjo kilti iš Abraomo linijos.

Pranašauta: Pradžios kn. 12:3 „Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės“.

Išpildyta: Ev. pagal Matą 1:1 „Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga.“

2. Jėzus turėjo būti Izaoko ir Jokūbo palikuonis.

Pranašauta: Pradžios kn. 17:19 „Bet Dievas atsakė: „Tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku! Aš sudarysiu su juo amžiną sandorą ir su jo palikuonimis.“

ir Skaičių kn. 24:17 „Aš jį matysiu, bet ne dabar, į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje, jis užims Moabą ir sunaikins Seto giminę.“

Išpildyta: Ev. pagal Matą 1:2 „Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.“

3. Jėzaus motina turėjo būti s​kaisti mergelė.

Pranašauta: Izaijo kn. 7:14 „Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu.“

Išpildyta: Ev. pagal Matą 1:18-23 „Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti [išsiskirti]. Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą: „Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu“, tai reiškia: „Dievas su mumis“.

4. Jėzus turėjo gimti Betlie​juje.

Pranašauta: Michėjo kn. 5:2 „O tu, Efrata – Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas.“

Išpildyta: „Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis ėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant, atėjo jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmagimį Sūnų, suvystė Jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.“

5. Jėzus turėjo būti pašauktas iš Egipto.

Pranašauta: Ozėjo kn. 11:1 „Kai Izraelis buvo jaunas, mylėjau jį ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų.“

Išpildyta: Ev. pagal Matą 2:13-15 Jiems iškeliavus, štai pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir tarė: „Kelkis, imk kūdikį, Jo motiną ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas Jį nužudyti“. Atsikėlęs Juozapas paėmė kūdikį ir Jo motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų, kas Viešpaties buvo pasakyta per pranašą: „Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų“.

6. Jėzus turėjo būti Judo gimi​nės narys.

Pranašauta: Pradžios kn. 49:10 „Iš Judo nebus atimtas skeptras nė valdžia iš jo palikuonių, kol ateis siųstasis, kuriam paklus tautos.“

Išpildyta: Ev. pagal Luką 3:33 „Aminadabo, Aramo, Esromo, Faro, Judo“

7. Jėzus turėjo patekti į šve​ntyklą.

Tai ypač svarbu, nes šventykla buvo sunaikinta 70-aisiais metais ir niekada neatstatyta.

Pranašauta: Malachijo kn. 3:1 „Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirma manęs. Viešpats, kurio jūs laukiate, ateis netikėtai į savo šventyklą. Štai Jis ateina, sandoros pasiuntinys, kuris jums patinka“, – sako kareivijų Viešpats.

Išpildyta: Ev. pagal Luką 2:25-27 „Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas, teisus ir dievobaimingas vyras, kuris laukė Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo ant jo. Jam buvo apreikšta Šventąja Dvasia, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Kristų. Dvasios paragintas, jis atėjo į šventyklą. Įnešant tėvams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų su Juo, kaip Įstatymas reikalauja.“

8. Jėzus turėjo gy​venti nenusidedant.

Pranašauta: Izaijo kn. 53:10-11 „Bet Viešpats panorėjo jį sumušti, Jis atidavė jį skausmui. Kai Tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę, jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“

Išpildyta: 1 Petro liškas 2:21-22 "Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis. Jis „nepadarė nuodėmės, ir Jo lūpose nerasta klastos“.

9. Jė​zus turėjo būti nukryžiuotas.

Pranašauta: Psalmės 22:16 „Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas.“

Išpildyta: Ev. pagal Luką 23:33 „Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės.“

10. Jėzus turėjo atsisėsti Dievo dešinė​je.

Pranašauta: Psalmės 110:1 „Viešpats tarė mano Viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis“.

Išpildyta: Laiškas hebrajams 1:3 „Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse.“

Komentarai

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!